Uputstvo za dijagnostiku, inspekciju i popravku klima uređaja
     

 • Kako vršiti inspekciju i popravljati centralne sisteme klimatizacije
 • Koje su osnovne komponente klima uređaja?
 • Određivanje rashladnog kapaciteta i energetske efikasnosti klima uređaja
 • Rešavanje problema sa kompresorom klima uređaja
 • Dijagnostika problema sa modulom za obradu vazduha kod klima uređaja
 • Problemi sa kondenzatom iz klima uređaja
 • Inspekcije, defekti i popravke kanalnog razvoda
 • Čišćenje opreme za klimatizaciju i rashladna sredstva za klima uređaje
 • REFERENCES

InspectAPedia tolerates no conflicts of interest. We have no relationship with advertisers, products, or services discussed at this website.
Serbian flag

„Naš sajt nudi objektivne, nepristrasne savete bez sukoba interesa. Uklonićemo svaku reklamu ili oglas za koje otkrijemo, ili nas čitaoci obaveste da predstavljaju lošu poslovnu praksu, lažno oglašavanje ili loše majstorisanje.

Green links show where you are. © Copyright 2015 InspectApedia.com, All Rights Reserved.

Uputstvo za dijagnostiku, inspekciju i popravku klima uređaja

Mihajlo Jovanović, Maintenance Technologist, Reliable Maintenance - Air Conditioners, U. S. Steel Serbia
sa sajta InspectApedia.com®, autor: Daniel Friedman

Možete nas kontaktirati na InspectAPedia.com/Contact.htm.“ - (Sa sajta www.InspectAPedia.com)
(Originalna slika je skinuta sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/1278ss.jpg)

Photograph of wall convector air conditioner being serviced Photograph of a modern A/C system compressor condenser unit pair Photograph of a modern A/C system indoor air handler unit Photograph of a modern A/C system compressor split system inside air handler

Ovaj sajt odgovara na mnoga pitanja o inspekcijama, rešavanju problema i popravljanju centralnih sistema za klimatizaciju i sistema sa toplotnom pumpom. Ilustracija sa prethodne strane je ustupljena ljubaznošću kompanije Carson Dunlop Associates i može se naći u njihovom Kućnom Priručniku (Home Reference Book). Nešto jednostavnija šema sistema koji služi samo za klimatizaciju vazduha se može naći u nastavku teksta.

Ovde opisujemo kako se vrši inspekcija kancelarijskih klima uređaja, kako bi smo informisali kupce iz domaćinstava, vlasnike i kućne inspektore o prostim kvarovima rashladnog sistema.

Članak na ovom veb-sajtu opisuje osnovne komponente sistema za klimatizaciju, a zatim razmatra kako proceniti nazivni rashladni kapacitet sistema ispitivanjem različitih oznaka sa etikete, kao i komponenata sistema. Opisana su ograničenja vizualne inspekcije klimatizacionih sistema. Nastavićemo da dopunjujemo i uređujemo ovaj tekst kako budemo dobijali nove detalje. Kontaktirajte nas sa sugestijama za izmenama teksta i dodacima, i da bi se, ako želite, Vaše ime pojavilo na onlajn listi zahvalnica za taj doprinos.

© Copyright 2015 InspectApedia.com, sva prava zadržana. Izjava i nepristrasnosti i tačnosti podataka je u levom donjem uglu. Koristite linkove sa vrha stranice da biste došli do neke od glavnih tema ili linkove na levoj strani svake stranice da bi ste se kretali u okviru tema i dokumenata na ovom sajtu. Zeleni linkovi Vam pokazuju gde se nalazite u seriji dokumenata ili na ovom sajtu.

Svi detalji o klimatizaciji vazduha koje želite se nalaze ovde - pitajte nas ako nešto ne možete da pronađete. Hajde da se najpre upoznamo sa najosnovnijim konceptom klimatizacije vazduha:

Koji su delovi sistema za klimatizaciju ili sistema sa toplotnom pumpom i kako klima uređaji rade?

Evo jednostavnog objašnjenja kako klima uređaj radi, sa dovoljno detalja da se vidi da to nije prosta magija

(šematski prikaz klima uređaja prikazan dole je ljubaznost firme

Carson Dunlop).

Detaljna lista sa fotografijama komponenata klima uređaja se može naći u poglavlju

SASTAVNI DELOVI KLIMA UREĐAJA.

(Originalna slika je skinuta sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/1208ss.jpg )

 1. Kompresor klimatizera vazduha ili toplotne pumpe, koji kompresuje rashladni gas niskog pritiska u gas visokog pritiska i visoke temperature. Obično je kompresor u spoljašnjem delu sistema za klimatizaciju vazduha ili sistema sa toplotnom pumpom. Kompresor je u osnovi pumpa visokog pritiska sa elektromotornim pogonom. Kompresor za klimatizaciju vazduha se obično stavlja u spoljašnju kompresorsku/kondenzatorsku jedinicu, kao što je prikazano slikom na prvoj strani. Pogledajte poglavlje KOMPRESOR I KONDENZATOR, kao i RASHLADNA SREDSTVA.
 2. Kondenzator ili kondenzatorska jedinica: tipično je to kondenzaciona zavojnica unutar koje protiče rashladni gas pod visokim pritiskom i na visokoj temperaturi, a preko koje ventilator duva vazduh da ohladi gas do tečnog stanja (tako se toplota prenosi sa rashladnog gasa na vazduh koji duva ventilator). Kondenzatorska jedinica u osnovi čini zavojnica orebrene cevne instalacije i ventilator koji duva vazduh preko ove zavojnice. Obično je kondenzatorska jedinica u spoljašnjem delu klimatizacionog sistema, često spakovana zajedno sa kompresorskim motorom o kome je već rečeno. Pogledajte poglavlje KOMPRESOR I KONDENZATOR, a pogledajte i skicu sa početka. Promena agregatnog stanja rashladnog sredstva, od vrućeg gasa pod visokim pritiskom u tečnost oslobađa toplotu (uključujući toplotu nakupljenu unutar prostorije) u spoljašnju sredinu.
 3. Dozirni uređaj koji ispušta tečno rashladno sredstvo u isparivač. Dozirni uređaj može jednostavno da bude tanki deo cevi (kapilarna cev ili tzv. «kapilara»), a može biti i malo sofisticiraniji termostatski ekspanzioni ventil (TEV) koji ima u sebi temperaturno osetljivu regulaciju koja otvara i zatvara uređaj nasuprot toku rashladnog fluida. Pogledajte poglavlje TERMOSTATSKI EKSPANZIONI VENTILI.
 4. Isparivačka ili rashladna jedinica: tipično je to sekcija orebrene cevne instalacije (liči na hladnjak automobila) u koju se rashladno sredstvo u tečnom stanju dozira i pušta da ispari iz tečnog u gasovito stanje unutar cevne zavojnice. Ova promena agregatnog stanja rashladnog sredstva, iz tečnost u gas, apsorbuje toplotu, hladi površinu isparivačke jedinice i stoga hladi i vazduh u prostoriji koji se izduvava preko isparivačke jedinice. Obično se isparivačka jedinica nalazi unutar modula za obradu vazduha. Pogledajte poglavlje MODULI ZA OBRADU VAZDUHA/ VENTILATORSKE SEKCIJE, kao i odeljke poput ZAPRLJANA ISPARIVAČKA JEDINICA. Isparivački rashladni sistemi ili potopljeni kuleri se razmatraju posebno u poglavlju ISPARIVAČKI RASHLADNI SISTEMI.
 5. Jedinica za obradu i izduvavanje vazduha koja sadrži ventilator koji duva vazduh iz prostorije preko ili kroz cevnu zavojnicu isparivača. Radijalni ventilator (turbina, prim. prev.) modula za obradu vazduha pokreće vazduh iz prostorije preko površine kako bi vazduh iz prostorije doveo u željeno stanje rashlađivanjem (a i ukljanjanjem vlage iz vazduha koji se hladi). Pogledajte poglavlje MODULI ZA OBRADU VAZDUHA/ VENTILATORSKE SEKCIJE, kao i poglavlje RAD I TESTIRANJE RADIJALNOG VENTILATORA.
 6. Razvodni kanal koji raspodeljuje obrađeni vazduh iz modula za obradu u iskorišćeni prostor (kanali za razvod) i koji uzima vazduh iz ograničenog prostora i vraća ga u modul za obradu vazduha rashladnog sistema. Pogledajte poglavlje KANALNI RAZVODI.
 7. Heat Pump Systems use the same components we have described just above, with the addition of a reversing valve that in essence permits the system to run "backwards" in cold weather. So in air conditioning mode the heat pump is moving heat from inside the building to outdoors while in heating mode the heat pump is moving heat from outdoor air (or water in some designs) to the building interior. Because the ability of a heat pump to extract heat from outdoor air diminishes at low outdoor temperatures, heat pump systems in northern climates also include a backup or auxiliary heating system. Details of how heat pumps work, are inspected, diagnosed, and repaired begin at HEAT PUMPS.
 8. Regulacija i dodatni delovi klima uređaja, u šta spadaju sobni termostat, električni prekidači, osigurači i sklopke, sistemi za uklanjanje kondenzata i vazdušni filtri. Pogledajte poglavlja URAVLJAČKI ELEMENTI i VAZDUŠNI FILTRI za SISTEME GREJANJA I KLIMATIZACIJE.

Za fotografije ovih raznorodnih delova klimatizera i sistema sa toplotnom pumpom, kao i za objašnjenje gde se te komponente sistema za klimatizaciju nalaze fizički, pogledajte poglavlje KOMPONENTE KLIMA UREĐAJA u kome su izloženi Delovi unutrašnje jedinice klima uređaja i Delovi spoljne jedinice klima uređaja.

Kako dijagnostifikovati i popraviti sistem za klimatizaciju koji ne radi

Budući da problemi poput nemogućnosti uključenja klima uređaja, gubitka rashladnog kapaciteta, snižene izlazne temperature iz klima uređaja, gubitka rashlađenog vazduha, ili čak potpunog prekida protoka vazduha mogu biti posledica mnoštva problema sa jednom ili više komponenata klima uređaja ili aiatema za klimatizaciju, nakon proučavanja osnovnih procedura za dijagnostiku opisanih u ovom članku, obavezno proučite dijagnostičke procedure za svaki od pojedinačnih postupaka dijagnostike i glavnih popravki koje su pobrojane u spisku koji sledi.

Ako je vaš klima uređaj ili sistem sa toplotnom pumpom izgubio svoj rashladni kapacitet ili neće da se uključi, proučite jedan ili više članaka o dijagnostici iz liste koja sledi:

Lista delova klima uređaja – Osnovna lista inspekcije komponenata sistema za klimatizaciju

Konvencionalni rashladni sistemi sadrže sledeće komponente:

(Fotografija prikazana na ovoj strani prikazuje modul za obradu vazduha jednog sistema sa klimatizaciju, a skinuta je sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/hvac-df.jpg)

Unutrašnje komponente sistema za klimatizaciju (detalji su opisani i prikazani u poglavlju SASTAVNI DELOVI KLIMA UREĐAJA)

Modul za obradu vazduha (MOV) koji tipično uključuje sledeće:

Vazdušne filtre – smeštene unutar okvira sa rešetkama na delu kanalnog razvoda za uzimanje vazduha, ili moguće na ili unutar modula za obradu vazduha

Plenumska kutija kanala za uzimanje vazduha

  Radijalni ventilator u svom kućištu

  Isparivač = hladnjak

  Plenumska kutija kanala za izduvavanje vazduha

  Kanalni razvod za uzimanje vazduha i njegovi okviri sa rešetkama

  Kanalni razvod za izduvavanje vazduha i njegovi okviri sa rešetkama

  Vazdušni filtri i moguće još neka oprema za prečišćavanje vazduha

  Električni prekidači za isključivanje uređaja, sklopke osigurači

Unutrašnje komponente sistema za klimatizaciju (detalji su opisani i prikazani u poglavlju SASTAVNI DELOVI KLIMA UREĐAJA)

  Kompresor – kod kućnih uređaja ovo je obično hermetički kompresor sastavljen sa svojim motorom u okviru jednog zapečaćenog sklopa

  Kondenzator

  Ventilator spoljašnje jedinice

  Električni prekidači za isključivanje za servis i zaštitu električnih kola.

Sve komponente, kontrole i prekidači sistema za klimatizaciju i pitanja kako dijagnostifikovati i otkloniti probleme sa rashladnim sistemom detaljno se pretresaju na ovom sajtu.

(Fotografija prikazana na ovoj strani prikazuje modul za obradu vazduha jednog sistema sa klimatizaciju, a skinuta je sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/hvac-df.jpg)

Photograph of commercial rooftop mounted A/C system

Krovne kombinovane jedinice:  Dok gornja lista nabraja uobičajene komponente tipičnog sobnog sistema za klimatizaciju, drugačije konfiguracije i blok sistemi su takođe u rastućoj upotrebi, kako u kućnim, tako i u komercijalnim instalacijama.

Alternativni dizajn sistema za klimatizaciju vazduha može da sadrži u kombinaciji sve nabrojane komponente, izuzev kanalnog razvoda kod jedinice koja se montira na krov kao što je ona na slici levo gde je isti montiran na ravan krov iznad kancelarija poslovne zgrade.

(Fotografija je sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/rooftopacdf.jpg


Photograph of wall convector heating and cooling system

Zidne konvektorske jedinice (levo) se često koriste i za grejanje i za hlađenje u komercijalnim instalacijama i stambenim višespratnicama. Prikazana jedinica ima sopstveni kompresor montiran u zasebnom ormaru, kao što se vidi na slici (u centru, dole)

Grejno-rashladne konvektorske instalacije koje se montiraju na zid mogu biti projektovane tako da imaju jedan centralni grejni ili rashladni sistem koji napaja više jedinica hladnom ili zagrejanom vodom ili eventualno rashladnim sredstvom iz jedne udaljene toplotne pumpe za grejanje i hlađenje.

(Fotografija je sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/wallconvector.jpg)

Još jedna uobičajena stambena alternativa u potpunosti odbacuje kanalni razvod i koristi isparivačko-ventilatorsku unutrašnju jedinicu koja se montira na zid i odvojenu kompresorsko-kondenzatorsku sa spoljne strane. U ovom novijem split dizajnu, jedna kompresorsko-kondenzatorska jedinica može da opslužuje nekoliko unutrašnjih jedinica montiranih na zid.


Photograph of this unusual attic air conditioning system is an example of the range of human creativity observed during a career of building inspections

Improvizovani kućni sistem za klimatizaciju ručne izrade kao što je ovaj neozbiljni primer na slici  zaista može da radi, ali ne bez problema. Ovaj sistem koristi prozorski klima uređajem postavljen na tavan kuće.

Cevovod za ventilaciju koji prolazi kroz otvor na krovnoj ploči (nabavljen iz Njujorka) upotrebljen je zajedno sa ručno napravljenom oblogom pričvršćenom na klima uređaj da uduvava hladan vazduh u kuću kroz rešetke na tavanici. Kondenzat od klima uređaja se sakuplja u plavi plastični dečiji bazenčić koji se vidi na fotografiji, i odvodi se silom teže u cev za ventilaciju.

Ništa u vezi ovog sistema nije pravilno, bezbedno, niti je naročito efikasno, a osim toga, vlaga na ovom tavanu je užasna, kao što možete da vidite po pocrneloj krovnoj oblovi od šper-ploče.

(Fotografija je preuzeta sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/X-Ray-1080s1.jpg)

Projektovani rashladni kapacitet klima uređaja ili toplotne pumpe – Kako odrediti potrebni rashladni kapacitet klima uređaja – osnove

How to estimate air conditioner size (C) Carson Dunlop AssociatesRashladni kapacitet sistema za klimatizaciju se izražava u jedinicama BTU (britanska toplotna jedinica, prim. prev) ili u tonama. Jedna tona rashladnog kapaciteta jednaka je rashladnom kapacitetu od 12.000 Btu/h.

Jedna tona rashladnog kapaciteta, istorijski gledano, odnosi se na tonu leda. Tona leda, pak, ne sadrži ključni sastojak komfora koji pruža sistem za klimatizaciju: odvlaživanje vazduha u prostoriji, odnosno, oduzimanje vlage iz vazduha. Hladan vazduh može da zadrži manje vode (u obliku molekula vode u gasovitom stanju H2O) nego topao vazduh.

Razmišljajte o toplom vazduhu kao da on ima više mesta između molekula gasova za molekule vode koji lebde u tom prostoru.

Kada hladimo vazduh, mi u stvari istiskujemo molekule vode iz vazduha. Kada klima uređaj duva vlažan vazduh iz prostorije preko isparivača u modulu za obradu vazduha, on ne samo da hladi vazduh, on istiskuje nešto vode iz tog vazduha. Oba ova efekta, hladniji vazduh i suvlji vazuh, povećavaju stepen komfora za osobe prisutne u prostoriji.

Postoji nekoliko načina da odredite potrebni rashladni kapacitet opreme za klimatizaciju vazduha. Ovo ćemo detaljno prodiskutovati u poglavlju PROJEKTOVANI RASHLADNI KAPACITET.

Vodič kroz sastavne delove sistema za klimatizaciju vazduha i sistema sa toplotnom pumpom

 • Koje su komponente sistema za klimatizaciju vazduha ili sistema sa toplotnom pumpom?
 • Šta radi svaka od komponenata klima uređaja ili sistema sa toplotnom pumpom?
 • Fotografije komponenata klima uređaja i sistema sa toplotnom pumpom
 • Skice / crteži komponenata klima uređaja i sistema sa toplotnom pumpom

(Fotografija je preuzeta sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/X-Ray-1080s1.jpg)

Ovaj sajt nabraja osnovne komponente sistema za klimatizaciju vazduha ili sistema sa toplotnom pumpom, objašnjava njihovu funkciju i pruža detaljne savete u vezi sa inspekcijama, dijagnostikom i popravkama. Navedene komponente će biti prisutne i kod sistema sa toplotnom pumpom. Uvrstili smo fotografije da pomognemo čitaocima u prepoznavanju kvarova rashladnog sistema. Dati su i primeri, izrečeni jezikom izveštaja iz kućnih inspekcija kako bi se opisali uobičajeni kvarovi sistema za klimatizaciju vazduha.

Ukoliko je vaš sistem za klimatizaciju ili sistem sa toplotnom pumpom izgubio svoj rashladni kapacitet ili neće da se uključi, pogledajte VODIČ ZA POPRAVKU KLIMA UREĐAJA. Pogledajte Kako da odredite rashladni kapacitet opreme za klimatizaciju vazduha ukoliko se čini da sistem radi, ali da nije odgovarajući za hlađenje vaše prostorije. Kontaktirajte nas da bi ste dali svoje sugestije u vezi dodataka i izmena teksta i, ako želite, da vaše ime uđe u spisak onih koji su doprineli stvaranju sajta.

U poglavlju Koji su delovi sistema za klimatizaciju vazduha i kako klima uređaji rade? objasnili smo glavne delove sistema za klimatizaciju i opisali smo redosled koraka koji čine da klima uređaji rade tako da hlade vazduh u prostoriji. U tekstu ispod počinjemo sa malo detaljnijom listom inspekcija komponenata sistema za klimatizaciju. Ukoliko vaš klimatizacioni sistem ne radi kako treba, pogledajte VODIČ ZA POPRAVKU KLIMA UREĐAJA.

© Copyright 2010 InspectAPedia.com, sva prava zadržana. Izjava i nepristrasnosti i tačnosti podataka je u levom donjem uglu. Koristite linkove sa vrha stranice da biste došli do neke od glavnih tema ili linkove na levoj strani svake stranice da bi ste se kretali u okviru tema i dokumenata na ovom sajtu. Zeleni linkovi Vam pokazuju gde se nalazite u seriji dokumenata ili na ovom sajtu.

1. Lista komponenata klima uređaja – Lista inspekcija osnovnih komponenata sistema za klimatizaciju vazduha i sistema sa toplotnom pumpom

Konvencionalni rashladni sistemi uključuju sledeće komponente:

Komponente sistema za klimatizaciju vazduha (i sistema sa toplotnom pumpom) predstavljene u ovom poglavlju su detaljno razmotrene i ilustrovane su fotografijama i crtežima koje se nalaze širom ovog sajta, a do kojih se može doći preko linkova na levoj strani svake stranice. Ovde objašnjavamo kako da vršite inspekciju, dijagnostifikujete, popravljate, ili odabirate, kupujete i instalirate sisteme za klimatizaciju vazduha ili njihove pojedinačne delove i komponente.

Lista komponenata unutrašnje jedinice sistema za klimatizaciju vazduha ili sistema sa toplotnom pumpom


(Fotografija levo je skinuta sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/hvac-df.jpg, a fotografija desno sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/ACSplitSys026DJFs.jpg)

 • VENTILATORSKE SEKCIJE / MODULI ZA OBRADU VAZDUHA (prikazani na skici firme Carson Dunlop na sledećoj strani) tipično uključuju sledeće:
  • Sistem za odvod kondenzata: voda, ili kondenzat se proizvodi kada hladimo topao vlažan vazduh duvanjem istog preko ispraivača. Kondenzat se sliva preko isparivača u kadicu za sakupljanje, koja usmerava kondenzat kroz crevo do mesta odobrenog za odliv i odbacivanje.
  • Pumpa za kondenzat - na nekim sistemima za klimatizaciju se koristi mala pumpa da sakuplja i potom potiskuje kondenzat u odvodni sistem zgrade ili na drugo mesto za odbacivanje. Pumpe za odvod kondenzata su potrebne za sisteme koji ne mogu da se oslobode kondenzata prostim odlivom nadole, dejstvom sile teže, niz liniju za odliv.
  • Kadica ili korito za suvišni kondenzat je posuda postavljena ispod modula za obradu vazduha kada se ta jedinica nalazi na tavanu ili na drugim mestima u zgradi gde bi curenje ili prelivanje kondenzata dovelo do poplavljivanja podova ili tavanice zgrade. Kadica za suvišni kondenzat je vrsta osigurača čija je svrha da spreči neželjeno izlivanje – ona u normalnim uslovima ne sadrži kondenzat. Ova kadica bi trebalo da ima ili nezavisni odvod do odobrenog mesta ili plutajući prekidač koji će isključiti klima uređaj ukoliko se kadica napuni.
  • Radijalni ventilator (ventilator isparivača / ili tzv. turbina, prim. prev) u ventilatorskom kućištu izaziva kruženje vazduha unutar zgrade tako što ga usisava u sebe iz kanala i plenumske kutije za vraćanje (odnosno usis, prim. prev) vazduha i tera taj vazduh preko isparivača i dalje u plenumsku kutiju i kanal za izduvavanje vazduha unutar zgrade.

   Radijalni ventilatori mogu biti za jednu brzinu, za više brzina ili za promenljivu brzinu i mogu da imaju uslov da pokreću vazduh na različitim brzinama ukoliko se koriste i za grejanje i za hlađenje u istom sistemu sa kanalnim razvodom. Neki od ovih ventilatora su, pak, projektovani za neprekidan rad.
  • Električne kontrole sistema za klimatizaciju vazduha uključuju prekidače za isključivanje uređaja za potrebe servisa i osigurače ili sklopke na komandnoj tabli. Osigurač ili sklopka štite klima uređaj od pregrevanja usled prekomerne struje ili nekog drugog elektro kvara.
  • Isparivač (takođe zvan i „hladnjak“) je povezan na liniju instalacije za rashladni fluid visokog pritiska i na liniju niskog pritiska (usisnu granu).

(Originalna slika je skinuta sa Internet lokacije:  http://www.inspectapedia.com/aircond/1250s.jpg)

Tečni rashladni fluid na visokom pritisku, pušten u hladnjak od strane termoekspanzionog ventila menja agregatno stanje iz tečnog u gasovito, što izaziva pad temperature rashladnog fluida, te prema tome i hlađenje isparivača, tako da, kada izduvavamo vazduh preko isparivača, on će biti ohlađen.

 

Skica predstavlja ljubaznost firme Carson Dunlop.

(Originalna slika je skinuta sa Internet lokacije:  http://www.inspectapedia.com/aircond/1202s.jpg)

 • Plenumska kutija za usis, povezana na deo usisni deo kanalnog razvoda, je odeljak za prijem vazduha koji sprovodi vazduh do radijalnog ventilatora.
 • Plenumska kutija za izduvavanje, povezana na deo kanalnog razvoda za izduvni vazduh, je odeljak za sakupljanje vazduha na kojisu povezane grane kanalnog razvoda zgrade za izduvavanje vazduha. Razmišljajte o plenumskoj kutiji za usis i plenumskoj kutiji za izduvavanje vazduha kao o razvodnim kutijama na koje mogu da budu povezane grane kanalnog razvoda za usis i izduvavanje vazduha, respektivno.
 • Sistem za podršku su sredstva preko kojih je modul za obradu vazduha, montiran na tavan, poduprt ili zadržan na svom mestu, na primer, tako što je obešen o kose krovne grede (tzv. tiha instalacija) ili možda tako što je postavljen na noseće drvene grede položene preko greda tavanice.
 • Termoekspanzioni ventil:  termoekspanzioni ventil klima uređaja je uređaj koji se nalazi na isparivaču i koji povezuje liniju za dolazeći rashladni fluid sa ulazom u isparivač u modulu za obradu vazduha.

Termoekspanzioni ventil ili „TEV“ sistema za klimatizaciju vazduha je dozirni uređaj koji reguliše protok rashladnog fluida (freona) iz ulazne strane visokog pritiska (iz kompresora/ kondenzatora) u stranu niskog pritiska (u isparivač).

Skica predstavlja ljubaznost firme Carson Dunlop.

(Originalna slika je skinuta sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/1237s.jpg)

 • Vazdušni filtri, smešteni u ulazne otvore za vazduh u usisni deo kanalnog razvoda, i to u jedan ili više centralnih ulaznih otvora, ili u samom modulu za obradu vazduha, se koriste da otklone prašinu i druge čestice iz vazduha unutar zgrade.
 • Pristupni otvori u unutrašnjost kanalnog razvoda  Kanalni razvodi u industrijskim, a i neki uu stambenim objektima mogu da imaju pristupne otvore za potrebe čišćenja i inspekcije; kanalni razvodi u stambenim objektima mogu da imaju čepove koji ukazuju na to da su čišćeni u prošlosti.
 • Bezkanalni sistemi za klimatizaciju vazduha, koji se takođe mogu nazvati i „split sistemi“ mogu da koriste jednu ili više rashladnih jedinica montiranih na zid kao što je prikazano na slici desno na strani 11.
 • Kanali za povratni vazduh (usisni kanali, prim. prev) sa svojim rešetkama sakupljaju topli i vlažni vazduh iz prostorije i vraća ga u modul za obradu vazduha. Neke instalacije za klimatizaciju vazduha ne predviđaju usine kanale i rešetke za svaku prostoriju i umesto toga koriste jedan ili više „centralnih otvora za uzimanje vazduha“.

Centralni usis vazduha je najčešći kod instalacija koje su dovedene u upotrebljivo stanje u svrhe klimatizacije (instaliranje klimatizacije u postojeću zgradu).

Skica predstavlja ljubaznost firme Carson Dunlop.

(Originalna slika je skinuta sa Internet lokacije:  http://www.inspectapedia.com/aircond/1217s.jpg)

 • Kanali za izduvni vazduh i rešetke na njima ispuštaju rashlađeni vazduh u prostoriju.

Rešetke na kanalima za izduvni vazduh imaju dvojaku funkciju rasturanja rashlađenog vazduha i usmeravanja njegovog toka u prostoriju i omogućavanja regulacije toka vazduha otvaranjem i zatvaranjem rešetaka. Neki sistemi kanalnog razvoda za klimatizaciju koriste tzv. „kanale za veliku brzinu vazduha“, koji su malog prečnika, za ispuštanje kondicioniranog vazduha u životni prostor.

 • Balansirajuće klapne na izduvnim kanalima, ručne i motorizovane zonske klapne mogu biti instalirane na različitim mestima unutar izduvnih kanala kako bi omogućile balansiranje protoka vazduha između različitih sekcija kanala i prema tome, između različitih oblasti zgrade.
 • Termostat(i) služe da uključe i isključe klima uređaj i da podese željenu temperaturu unutar prostorije. Po jedan termostat treba da se nalazi u svakoj posebnoj zoni klimatizacije i da kontroliše rad pojedinačnog modula za obradu vazduha

Ove komponente su detaljno razmotrene i ilustrovane fotografijama i crtežima širom ovog sajta, kroz koji se možete kretati korišćenjem linkova na levoj strani svake stranice.

Lista komponenata spoljne jedinice sistema za klimatizaciju vazduha

Ove slike prikazuju dve tipične kompresorsko/ kondenzatorske jedinice koje se nalaze napolju. Glavne unutrašnje komponente kompresorsko/ kondenzatorske jedinice su pobrojene u tekstu koji sledi.

(Fotografija levo je skinuta sa lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/ACCompressorPic.jpg, a fotografija desno sa lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/ACSplitSys021DJFs.jpg)

Kompresor – na kućnim klima uređajima ovo je obično hermetički zapečaćen kompresor kombinovan sa svojim motorom u jednodelnom uređaju, kao što je ovaj marke Carrier(TM) prikazan na slici levo. Ukoliko je instaliran bezkanalni split sistem, potrebna je spoljašnja kompresorsko/ kondenzatorska jedinica, koja tipično ima istovetne funkcije, ali je možda malo kompaktnija, poput ove jedinice marke Sanyo(TM) prikazane na slici desno. Skica predstavlja ljubaznost firme Carson Dunlop.

 

(Originalna slika je skinuta sa Internet lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/1204s.jpg)

Kompresor za klimatizaciju je specifična pumpa koja rashladni fluid u gasovitom obliku povlači nazad u kompresorsko/ kondenzatorsku jedinicu iz modula za obradu vazduha i isparivača koji su unutar zgrade. Kompresor kompresuje, tj. sabija vraćeni freonski gas niskog pritiska u formu visokog pritiska          (i visoke temperature).

Kod tzv. split sistema za klimatizaciju, jedna spoljašnja kompresorska jedinica kao što je Sanyo jedinica prikazana na vrhu prethodne strane može da opslužuje više unutrašnjih isparivača i ventilatorskih jedinica. Ta jedinica obavlja ulogu kompresora i kondenzatora za dve bezkanalne unutrašnje rashladne jedinice montirane na zid, od kojih je jedna prikazana na fotografiji desno u gornjem poglavlju „Lista komponenata unutrašnje jedinice“. Split sistemi kao što je ovaj čine kanalni razvod izlišnim.

Kondenzator prima rashladni gas visokog pritiska od kompresora i hladi ga nazad do tečnog agregatnog stanja.

Skica kondenzatora predstavlja ljubaznost firme Carson Dunlop.

(Originalna slika je skinuta sa Internet lokacije:  http://www.inspectapedia.com/aircond/1205s.jpg)

Električne kontrole:  prekidači za isključivanje uređaja za potrebe servisa su ugrađeni da bi se omogućilo održavanje i popravka opreme. Sklopke na komandnoj tabli štite kola za dovod napajanja sistema klimatizacije električnom energijom.

Ventilator (aksijalni, prim. prev):  spoljni rashladni ventilator u kompresorsko/ kondenzatorskoj jedinici tera spoljašnji vazduh preko rebara kondenzatora da bi rashladio kondenzator i da bi pomogao da se rashladni gas visoke temperature i pod visokim pritiskom kondenzuje u tečni oblik. Ovo je proces u kome se završava prenos toplote kroz rashladni fluid od vazduha unutar prostorije do spoljašnjeg vazduha, dok tipične kompresorsko/ kondenzatorska jedinica sabija, a zatim hladi rashladni fluid nazad do tečnog stanja.

Cevni vodovi za rashladni fluid:  ove cevi, tipično napravljene od bakra, uključuju tzv. „usisnu granu“ niskog pritiska, koja vraća rashladni fluid u obliku gasa niskog pritiska sa izlaza iz isparivača u unutrašnjoj jedinici (hladnjak) na ulaz u kompresor, koji se nalazi u spoljnoj jedinici.

Cev za rashladni fluid pod visokim pritiskom spaja izlaz iz kompresora sa ulazom u kondenzator u spoljnoj jedinici (gas) i dalje povezuje izlaz iz kondenzatora na termoekspanzioni ventil u spoljnoj jedinici koji dozira rashladni fluid pod visokim pritiskom u isparivač (hladnak) koji se nalazi na „strani niskog pritiska“ u modulu za obradu vazduha unutar prostorije.

Servisni ventili ili portovi se obično nalaze na cevnim vodovima blizu kompresora. Ovi ventili omogućavaju testiranje stanja klimatizacionog sistema i omogućavaju uklanjanje, zamenu ili dodavanje rashladnog fluida u sistem.

Ova fotografija kompresorsko/ kondenzatorske spoljašnje jedinice split sistema prikazuje četiri cevna voda za rashladni fluid i njihove komplete servisnih ventila. Bakarne cevi većeg prečnika su usisne cevi iliti cevi za freon niskog pritiska, a bakarne cevi manjeg prečnika su vodovi visokog pritiska koji vraćaju rashladni fluid u unutrašnje rashladne jedinice.

Slepe navrtke koje se vide na priključima cevi tamo gde one ulaze u jedinicu se mogu ukloniti kako bi se omogućio pristup specijalnim priključnim ventilima na koje serviser može da priključi manometarske garniture da izmeri radne pritiske sistema na ovim vodovima.

(Fotografija je preuzeta sa lokacije: http://www.inspectapedia.com/aircond/ACSplitSys011DJFs.jpg)

 

Nemojte se petljati sa ovim freonskim servisnim portovima osim ako niste obučeni frigomehaničar. Možete da izgubite rashladni fluid ili da zaprljate sistem, što može da dovede do nepravilnog rada sistema ili do skupe servisne intervencije.

Ove komponente su detaljno razmotrene i ilustrovane fotografijama i crtežima širom ovog sajta, kroz koji se možete kretati korišćenjem linkova na levoj strani svake stranice.


Frequently Asked Questions (FAQs)

Click to Show or Hide FAQs

Ask a Question or Search InspectApedia

Use the "Click to Show or Hide FAQs" link just above to see recently-posted questions, comments, replies, try the search box just below, or if you prefer, post a question or comment in the Comments box below and we will respond promptly.

Search the InspectApedia website

HTML Comment Box is loading comments...

Technical Reviewers & References

Publisher's Google+ Page by Daniel Friedman

Click to Show or Hide Citations & References

NTACT COPYING DESCRIPTION POLICIES PRINTING PRIVACY © 2015 Copyright InspectApedia.com.com